Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018) i člana 198. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011,83/2014, – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) Društvo LINKS REAL ESTATE DOO Beograd-Zvezdara dana 21.08.2019. donosi:

PRAVILNIK
O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

SVRHA I CILJ PRAVILNIKA

Član 1.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) je opšti akt, odnosno glavni dokument koji je donet u svrhu bližeg regulisanja zaštite podataka o ličnosti lica koja se nalaze u okviru organizacije Društva, ili u određenoj vezi sa njim (pre svega, zaposlenih, saradnika, konsultanata i lica angažovanih na drugi način od strane Društva, kao i lica sa kojima Društvo ima uspostavljen određeni vid poslovne saradnje, a čije podatke Društvo obrađuje, npr. korisnika i klijenata), a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

LINKS REAL ESTATE DOO Beograd-Zvezdara, Ul. Nikole Čupića 2, MB: 21551830, PIB: 111846464 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka u okviru pružanja usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon). Takođe, Rukovalac garantuje sigurnost i privatnost na internet platformi koju koristi, a koja se nalazi na web adresi http://links.realestate.

Cilj donošenja Pravilnika je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u pogledu obrade podataka o ličnosti lica iz stava 1. ovog člana, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade, vrste podataka koje se obrađuju, prava fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti, mere zaštite podataka, itd.

Pravilnik ustanovljava i obaveze zaposlenih i klijenata u pogledu zaštite podataka o ličnosti fizičkih lica, u skladu sa zakonom.

Pojam „zaposleni”, obuhvata, osim zaposlenih u smislu Zakona o radu i lica angažovana na osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o pružanju konsultantskih usluga, i slično, a koji ugovori sadrže klauzulu kojom se angažovano lice od strane Društva obavezuje da poštuje odredbe ovog Pravilnika, a čiji tekst je prilog i sastavni deo svakog pojedinačnog ugovora.

POJMOVI I SKRAĆENICE

Član 2.

 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti podataka”, „ZZPL”);
 • Zakon o radu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 5/2014, 13/2017 – odluka Ustavnog suda i 113/2017) (u daljem tekstu: „ZoR”);
 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: „Poverenik”);
 • „podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • „lice na koje se podaci odnose“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
 • „zbirka podataka” je svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima, bez obzira da li je zbirka centralizovana, decentralizovana ili razvrstana po funkcionalnim ili geografskim osnovama;
 • „rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;
 • „obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;
 • „primalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;
 • „treća strana“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;
 • „pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • „povreda podataka o ličnosti“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;
 • „predstavnik“ je fizičko ili pravno lice sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Republike Srbije koje je u skladu sa članom 44. ovog zakona  ovlašćeno da predstavlja rukovaoca, odnosno obrađivača u vezi sa njihovim obavezama predviđenim ovim zakonom.

PODACI  O  LIČNOSTI  KOJE OBRAĐUJE  RUKOVALAC

Član 3.

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti zaposlenih:

 • Ime i prezime, adresa, datum i mesto rođenja, pol, bračno stanje, matični broj, broj lične karte, državljanstvo, broj zdravstvenog osiguranja (LBO);
 • Akademske i profesionalne kvalifikacije: stepen obrazovanja, titule, podatke o veštinama, znanju stranih jezika, obukama, istorija zaposlenja, biografija;
 • Finansijski podaci: broj bankovnog računa, podaci o zaradi i dodatnim naknadama;
 • Podaci o izvršenju radnih obaveza: pozicija, procena nadzornog organa (lica), poslovna e – mail adresa, IP adresa, pristupni kredencijali (npr. korisničko ime i lozinka);
 • Komunikacijski podaci: e – mail, broj telefona, kontakt srodnika za hitne slučajeve, kao i drugi podaci neophodni za izvršenje zakonom propisanih obaveza poslodavca i realizacije ugovora o radu, odnosno drugog ugovornog odnosa između zaposlenog i Društva;
 • Društvo može obrađivati i određene kategorije posebnih vrsta podataka o ličnosti, poput podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o verskom opredeljenju, a u skladu sa članom 17. ZZPL, posebne vrste podataka o ličnosti zaposlenih za svrhu izvršenja obaveza ili primene zakonom propisanih ovlašćenja u oblasti rada, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite;
 • Društvo ne obrađuje veći broj ili drugu vrstu ličnih podataka od onih koji su potrebni da bi se ispunila navedena svrha. Ukoliko se obrada posebnih vrsta podataka vrši na osnovu saglasnosti lica (na primer, kako bi se prilagodili uslovi obuke zdravstvenom stanju polaznika), ta saglasnost mora biti data u pisanoj formi koja obuhvata detaljne informacije o vrsti podataka koji se obrađuju, svrsi obrade i načinu korišćenja podataka.

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti korisnika/klijenata:

 • Ime i prezime, datum rođenja, mesto rođenja, adresu prebivališta, broj pasoša, JMBG, kontakt e – mail adresa, kontakt telefon.

Po pravilu, podatke o ličnosti prikupljamo od klijenata, odnosno trećih lica koji postupaju u skladu sa instrukcijama koja su dobili od klijenata.

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti kandidata za posao:

 • Ime i prezime, datum i mesto rođenja;
 • Akademske i profesionalne kvalifikacije sadržane u radnoj biografiji i motivacionom pismu (stepen obrazovanja, titule, podaci o veštinama, znanju stranih jezika, obukama, lista prethodnih poslodavaca)
 • Komunikacijski podaci: e – mail, broj telefona

Prilikom raspisivanja konkursa za zaposlenje Društvo ne utvrđuje formu radne biografije već se kandidatu ostavlja da je sam odredi. U tom smislu Društvo može doći u posed većeg obima podataka od predstavljenog, voljom kandidata za posao. Svi prikupljeni podaci čuvaju se u periodu do 1 godine u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao.

IZVORI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 4.

Društvo prikuplja (elektronskim, pisanim ili usmenim putem) podatke o ličnosti direktno od lica na koje se podaci odnose:  zaposlenog lica ili  klijenta.

Društvo može prikupljati podatke o zaposlenima i kandidatima za posao i iz drugih izvora, pre svega bivših poslodavaca, pod uslovom da se radi o podacima koji su relevantni za zaposlenje. Svi podaci, koji nisu nužni za obradu u predstavljene svrhe, biće trajno brisani.

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti naših dobavljača

Prikupljamo i obrađujemo podatake o ličnosti naših dobavljača (kao i podatake o ličnosti podizvođača i fizičkih lica povezanih sa našim dobavljačima i podizvođačima) radi upravljanja poslovnim odnosima, zaključivanja ugovora, angažovanja dobavljača i, tamo gde je relevantno, pružanja profesionalnih usluga klijentima.

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti posetilaca našeg web – sajta

Po pravilu, posetioci našeg veb-sajta imaju kontrolu nad podacima o ličnosti koje razmenjuju sa nama.  Uz pomoć kolačića na našem veb-sajtu mi možemo automatski da uhvatimo podatke o ličnosti u ograničenom obimu.

Reč je o podacima o ličnosti kao što su ime posetioca veb-sajta, zvanje, adresa kompanije, email adresa, broj telefona i faksa koje pribavljamo onda kada se posetilac prijavi da od nas dobija različita obaveštenja.

Osim toga, posetioci imaju mogućnost da nam pošalju svoj email preko našeg veb-sajta. Poruke koje dobijamo od njih sadrže informacije kao što su nadimak i email korisnika, kao i  sve ostale informacije koje korisnik želi da navede u poruci.    

Molimo vas da nam preko našeg veb-sajta ne poveravate osetljive informacije (kao što su podaci o rasnoj i etničkoj pripadnosti; političkom opredeljenju; verskom i filozofskom ubeđenju; članstvu u sindikatu; fizičkom i mentalnom zdravlju, genetski podaci; biometrijski podaci; podaci o seksualnom životu ili seksualnom opredeljenju; podaci iz kaznene evidencije). Ipak, ukoliko iz bilo kog razloga odlučite da nam poverite osetljive informacije, vi nam samim tim činom dajete vašu izričitu saglasnost da možemo da prikupljamo i koristimo osetljive informacija na način utvrđen u ovoj Izjavi o privatnosti, odnosno na način naveden na mestu obelodanjivanja pomenutih informacija.

Prikupljanje podataka o ličnosti u skladu sa zakonom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Rukovalac prikuplja podatake o krajnjim vlasnicima Društava sa kojima saradjujemo u skladu sa Zakonom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Politika privatnosti našeg Društva podrazumeva prikupljanje samo onih podataka o ličnosti koji su potrebni za jasno određene svrhe te od klijenata tražimo da nam povere podatke o ličnosti samo onda kada je to potrebno u pomenute svrhe.

Kada treba da obradimo podatke o ličnosti za potrebe pružanja profesionalnih usluga, od klijenata tražimo da obaveste lica na koje se podaci odnose (u daljem tekstu „Nosioci podataka“) da će njihovi podaci biti korišćeni. Naši klijenti mogu da koriste relevantne odeljke ove Izjave o (zaštiti) privatnosti, odnosno da upute nosioce podataka da koriste iste, ukoliko to smatraju potrebnim.

Obzirom na raznovrsnost usluga koje pružamo privatnim klijentima, vršimo obradu brojnih kategorija podataka o ličnosti fizičkih lica – predstavnika klijenata, zavisno od usluge koju pružamo, kao što su:

 • Kontakt podaci,
 • Poslovna aktivnost,
 • Porodični podaci,…

Mi imamo pravo da vršimo prikupljanje posebnih kategorija podataka o ličnosti, kada je reč o pojedinim uslugama, odnosno  delatnostima, odnosno u slučaju kada to zahteva zakonska regulativa ili, pak, uz saglasnost fizičkog lica.  

Po pravilu, podatke o ličnosti prikupljamo direktno od klijenata, odnosno trećih lica koja postupaju u skladu sa instrukcijama koja su dobili od klijenata.

Društvo najvećim delom podatke o ličnosti o licima koje za potrebe realizacije Ugovora o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti dovodi u vezu sa Nalogodavcem i posreduje izmedju njih radi zaključivanja Ugovora o prometu ili zakupu neokretnosti prikuplja preko svojih agenata direktno na terenu koji su ovlašćeni za vršenje ovih poslova. Svi agenti koji u ime Društva prikupljaju podatke o ličnosti lica koje dovode u vezu sa naručiocima su ovlašćeni od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije odnosno svi agenti su licencirani agenti za nekretnine odnosno imaju licencu agenta za nekretnine.

Spisak svih licenciranih posrednika za promet i zakup nekretnina kao i spisak licenciranih agenata u okviru svakog posrednika je javno dostupan i nalazi se na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije.

Društvo prikuplja podatke o ličnosti od lica koje dovodi u vezu sa nalogodavcima radi posredovanja u prometu ili zakupu nepokretnosti direktno na terenu (tržištu) posredstvom sledećih licenciranih agenata za nekretnine:

Ime i prezime

Broj licence

Tijana (Dragoslav) Pavlović

3184

SVRHA OBRADE PODATAKA

Član 5.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhe navedene u odredbama  člana  6-9 ovog Pravilnika.

Ne obrađuje se više podataka ili širi krug podataka od onih koji su neophodni za ostvarenje navedenih svrha.

ZAPOŠLJAVANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Član 6.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti za potrebe uspostavljanja i realizacije radnog odnosa, uključujući i druge ugovorne odnose po osnovu kojih Društvo angažuje saradnike i konsultante, kao što su podaci za potrebe utvrđivanja adekvatnosti i kvalifikacija kandidata za određena radna mesta,  za upravljanje radnim vremenom i odustvima,  za obračun zarada, putnih troškova i dnevnica,  za utvrđivanje naknada po osnovu bolovanja i drugih vidova odsustva sa radnog mesta,  za procenu napredovanja zaposlenih,  za obezbeđivanje dodatnih obuka i edukacija i za disciplinske postupke.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

Član 7.

Links Real Estate pruža usluge istraživanja i analize tržišta nepokretnosti, procene i prezentacije nepokretnosti, kao i sve ostale informacije vezane za kupoprodajni proces. U saradnji sa svojim partnerima, može ponuditi pravne usluge i savete, kao i pomoć ličnog bankara.

Ukoliko se klijenti odluče za iznajmljivanje, prodaju ili kupovinu bilo koje vrste nekretnina, tim visokih stručnjaka pažljivo će ispitati i analizirati sve njihove potrebe i u skladu s tim pronaći najbolje rešenje.

Podatke koje Rukovalac prikuplja o klijentima, pravnim licima, odnose se isključivo u poslovne svrhe, odnosno radi ispunjenja Ugovora o posredovanju u smislu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Budući da se Društvo bavi prometom nepokretnosti u obavezi je da prikuplja podatke u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.  Osnovni podaci koji se zahtevaju od fizičkog lica – predstavnika, na koje se podaci odnose su: ime i prezime, datum rođenja, mesto rođenja, adresu prebivališta, broj pasoša, JMBG, kontakt e – mail adresa, kontakt telefon. Klijenti svoje podatke mogu dostaviti elektronskom poštom, ali ima i slučajeva gde zaposleni prikupljaju podatke na terenu.

Podaci o klijentima čuvaju se na serveru ili se nalaze u papirnom obliku u zaključanom ormanu.

Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti podrazumeva aktivnosti posrednika u cilju pronalaženja potencijalnog ugovarača radi dovođenja u vezu tog lica sa nalogodavcem u postupku pregovaranja i zaključivanja Ugovora o prometu ili zakupu nepokretnosti, a zbog ostvarivanja novčane nadoknade odnosno posredničke provizije.

Posrednik vrši poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti na osnovu zaključenog Ugovora o posredovanju u prometu odnosno zakupu nepokretnosti sa nalogodavcem.

Nalogodavac prema Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti može biti prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac ili punomoćnik nekog od ovih lica.

Posrednik u prometu ili zakupu nepokretnosti pored nalaženja i dovođenja u vezu nalogodavca sa licem sa kojim će nalogodavac zaključiti Ugovor o prometu ili zakupu obavlja još i sledeće aktivnosti, obaveštava nalogodavca o objektivnim, realnim cenama nepokretnosti na tržištu ili tržišnom iznosu zakupnine, vrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili neko drugo stvarno pravo nad nepokretnosti, vrši neophodne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu postavljanja oglasa, omogućavanja pregleda nepokretnosti i posreduje u pregovorima i nastoji da dodje do zaključivanja Ugovora o prometu ili zakupu nepokretnosti.

Posrednik može na osnovu Ugovora o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju u celini ili delimično na drugog posrednika samo pod uslovom da se nalogodavac sa ovim izričito složio u Ugovoru o posredovanju u suprotnom to nije moguće.

KOMUNIKACIJE, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INFORMACIONA BEZBEDNOST

Član 8.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhu upravljanja i održavanja funkcionisanja komunikacijske i informacione mreže, te održavanja informacione bezbednosti.

USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA RELEVANTNIM PROPISIMA

Član 9.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja pravnih obaveza i usklađivanja poslovanja sa relevantnim pravnim propisima, pre svega iz domena radnog i poreskog zakonodavstva.

PRISTUP I USTUPANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 10.

Pristup podacima o ličnosti ima samo Rukovalac i zaposleni kod Rukovaoca.

Podaci o ličnosti biće dostupni trećim licima izvan Rukovaoca samo u sledećim slučajevima:

 • Društvo će ustupati lične podatke trećim licima samo za potrebe navedene u nastavku pri čemu će preduzeti  sve potrebne mere kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju i obezbeđuju u skladu sa važećim propisima.
 • Društvo može angažovati treća lica – pružaoce usluga – da vrše pojedine radnje obrade podataka za račun i u ime Društva u kom slučaju,  Društvo ima svojstvo rukovaoca, a pružaoci usluga svojstvo obrađivača podataka o ličnosti. U ovoj situaciji se obrađivaču ustupaju samo podaci neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, i obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. U ovim slučajevima, uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka definisaće se ugovorom između Društva i obrađivača.
 • Lični podaci ustupiće se javnim organima samo kada je to zakonom propisano.
 • Ako je podatke potrebno proslediti radi realizacije Ugovora.

Obrađivači podataka o ličnosti nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u druge svrhe, osim za obavljanje poslova koje im dodeljuje Rukovalac, a po osnovu Ugovora. Obrađivači su dužni da se pridržavaju svih pismenih uputstava Rukovaoca. Rukovalac preduzima sve neophodne mere kako bi osigurao da se angažovani obrađivači strogo pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pismenih uputstava Rukovaoca, kao i da su preduzeli odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti.

ROKOVI  ČUVANJA  PODATAKA

Član 11.

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Društvo će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

Posrednik je prema Zakonu o posredovaju u prometu i zakupu nepokretnosti dužan da čuva podatke o ličnosti nalogodavca kao i podatke o nepokretnosti koja je predmet Ugovora o prometu odnosno zakupu kao svoju poslovnu tajnu.

Lični podaci o zaposlenima kao i bivšim zaposlenima se u kadrovskoj evidenciji Društva u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada čuvaju trajno.

PRAVA LICA U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 12.

 • Pravo na informisanje

Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.

 • Pravo na pristup

Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Društva da omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.

 • Pravo na ispravku i dopunu

Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Društva zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.

 • Pravo na brisanje

Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Društva brisanje njihovih podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.

 • Pravo na povlačenje pristanka za obradu

U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.

 • Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči.

 • Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.

 • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Društva na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/).

OBAVEZE LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Član 13.

Lica čiji podaci su predmet obrade su obavezna da ustupe svoje lične podatke koji su neophodni da Društvo ispunjava svoje zakonske obaveza, kao i da obavlja tekuće poslovanje.

Lica čiji se podaci obrađuju su obavezna da poštuju i štite lične podatke koje obrađuju tokom rada, u skladu sa kadrovskim, tehničkim i organizacionim merama koje propisuje Rukovalac, odnosno poslodavac, a u cilju zaštite integriteta podataka o ličnosti i prava lica na koje se ti podaci odnose.

Zaposleni mogu obrađivati samo one podatke kojima im je dozvoljen pristup, u skladu sa zadacima koje  obavljaju.

RUKOVALAC I LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Član 14.

Rukovalac:

Kontakt podaci o Rukovaocu:

Naziv rukovaoca: LINKS REAL ESTATE DOO Beograd – Zvezdara

Adresa: Nikole Čupića 2, Beograd – Zvezdara

Kontakt telefon: 011 770 94 90

Mail: ofiice@links.realestate

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Rukovalac u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nije u obavezi da imenuje lice za zaštitu podataka o ličnosti.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Ovaj pravilnik primenjuje se od 21.08.2019. godine, odnosno od dana početka primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Akt o Bezbednosti i Privatnosti Podataka

  http://links.realestate

Član 1.

LINKS REAL ESTATE DOO Beograd-Zvezdara, http://links.realestate (u daljem tekstu: Društvo), kao rukovalac podataka o ličnosti, smatra da je poverenje lica koja su nam, u skladu sa članom 4. stav 1. Tačka (1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ‘’Službeni glasnik RS’’, br. 87 od 13. novembra 2018.) (u daljem tekstu: Zakon) ustupila svoje podatke o ličnosti (u daljem tekstu: korisnici) posredstvom internet prezentacije na adresi: http://links.realestate (u daljem tekstu: sajt) od izuzetne važnosti i predstavlja jedno od fundamentalnih etičkih vrednosti poslovanja Društva. U tom smislu, Društvo je preduzelo neophodne mere i radnje, u skladu sa Zakonom, kako bi zaštitilo i obezbedilo privatnost ustupljenih podataka o ličnosti, a što će biti predstavljeno u nastavku teksta ovog akta, u skladu sa članom 23. Zakona.

PODACI O LIČNOSTI KOJE DRUŠTVO OBRAĐUJE

Član 2.

Društvo od korisnika sajta prikuplja i obrađuje sledeće podatke:

 • Identifikacione podatke: ime, prezime i adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: podaci o ličnosti);
 • Podatke o prijavljivanju na sajt i ponašanje korisnika (Kolačići).

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 3.

Podaci o ličnosti korisnika se obrađuju isključivo uz njihov izričito dat pristanak, u skladu sa čl. 15. Zakona. Zahtev za davanje pristanka je predstavljen na način na kojim se izdvaja od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku, kao i uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči.

SLUČAJEVI U KOJIM SE VRŠI OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 4.

Korisnici ustupaju svoje podatke o ličnosti unošenjem istih u kontakt formu koja je dostupna na sajtu, zatim prilikom predstavljanja zaposlenih (kao i na drugi način angažovanih) lica,klijenata i partnera kao reference u odeljcima sajta, koje nose naziv Kontakt i prilikom korišćenja, odnosno pregleda sajta posredstvom Cookies (u daljem tekstu: Kolačića).

Društvo za svoj sajt koristi WordPress (WP), softver za uređivanje izgleda i sadržaja sajta.

SVRHA NAMERAVANE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 5.

Društvo prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika isključivo u svrhu komunikacije, odnosno ostvarivanja i održavanja kontakta sa licima zainteresovanim za određenu vrstu poslovne saradnje sa Društvom, a što može da se odnosi posebno (ali ne isključivo) na upite lica za praksu i zaposlenje, zatim na poziv da se učini ponuda za jednu od usluga koju Društvo pruža, ali i u svrhu predstavljanja lica na koje se podaci odnose kao članove tima, kao i u okviru pružanja usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, odnosno kao klijente i/ili partnere, kao i na svaki drugi vid poslovne komunikacije.

Ostvarivanje i održavanje komunikacije podrazumeva dvosmerno komuniciranje sa licima iz stava 1. ovog člana, što se odnosi na obaveštavanje tih lica, pre svega, o njihovim pravima u skladu sa Zakonom, ali i o svim drugim relevantnim pitanjima koja se odnose na poslovnu saradnju koju žele da ostvare, ili koju su ostvarili sa Društvom.

Lica koja su dala pristanak na mogućnost da budu kontaktirani od strane Društva u vezi sa određenim oblikom poslovne saradnje, kao i u drugim slučajevima iz člana 2 i 4 ovog akta, mogu u svakom trenutku da povuku taj pristanak u skladu sa čl. 15, stav 3. Zakona, što će rezultirati obustavom obrade podataka o ličnosti lica na koje se ti podaci odnose.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Član 6.

Lica na koje se podaci odnose imaju pravo na transparentnost načina ostvarivanja svojih prava u skladu sa članom 21. Zakona, a što se odnosi pre svega na pravo tog lica da mu budu pružene sve informacije iz čl. 23. i čl. 24 Zakona, odnosno informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz člana 26., čl. 29. do 31., člana 33., čl. 36. do 38. i čl. 53. Zakona, na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči. Te informacije će biti pružene u pisanom i drugom obliku, uključujući elektronski oblik, ako je to pogodno. Ako lice na koje se podaci odnose to zahteva, informacije se mogu pružiti usmeno u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona.

Prava lica na koje se podaci odnose iz člana 21. su istovremeno determinisana obavezama rukovaoca podataka o ličnosti i informacije o tim pravima se mogu pružiti u kombinaciji sa standardizovanim ikonama prikazanim u elektronskom obliku kako bi se, na lako vidljiv, razumljiv i jasno uočljiv način, obezbedio svrsishodan uvid u nameravanu obradu, u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Osim prava iz člana 6. ovog akta lice na koje se podaci odnose ima i sledeća prava, u skladu sa Zakonom:

1) Pravo na pristup:

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i druge informacije, u skladu sa Zakonom. 

 

2) Pravo na ispravku i dopunu:

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

3) Pravo na brisanje podataka o ličnosti:

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca, a isti je dužan da bez nepotrebnog odlaganja te podatke izbriše u određenim zakonom predviđenim slučajevima.

4) Pravo na ograničenje obrade:

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ako je ispunjen alternativno jedan od Zakonom predviđenih slučajeva iz člana 31. stav 1.

5) Pravo lica na koje se podaci odnose da bude obavešten u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade:

Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade (osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava). Rukovalac je isto dužan da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima kojima su podaci o ličnosti otkriveni.

6) Pravo na prenosivost podatka:

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti, koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Ovo pravo obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

 

7) Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka:

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, što se odnosi i na profilisanje, a rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

8) Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje:

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. 

Lice na koje se podaci odnose može stupiti u vezu sa Društvom posredstvom kontakta, u svrhu ostvarivanja svojih Zakonom predviđenih prava.

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 8.

Podaci o ličnosti iz člana 2. ovog akta neće biti otkriveni nikom izvan organizacije Društva. Pristup tim podacima će imati samo lice koje je, u okviru Društva, zaduženo da odgovara na upite sa sajta, kao i lice ili lica koja učestvuju u procesu odlučivanja kako će se postupati sa tim upitima.

NAČIN ZAŠTITE I ROK OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI 

Član 9.

Društvo štiti vaše podatke prilikom komunikacije koristeći SSL bezbednosni sertifikat kojim se sav prenos podataka enkriptuje i banere za upravljanje kolačićima.

Podaci o ličnosti korisnika će se čuvati, pre svega, kako bi se ispunila svrha njihove obrade, iz člana 5. ovog akta, u skladu sa čl. 5, stav 1, tač. (5) Zakona, odnosno sve dok postoji potreba za komunikacijom sa korisnicima. Nakon isteka perioda čuvanja, podaci o ličnosti će biti obrisani.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Član 10.

Cookies (u daljem tekstu: Kolačići) su tekstualne datoteke postavljene u računar lica koje je posetilo sajt u svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanja tog lica tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču koje koristi to lice. Društvo može prikupljati/obrađivati navedene informacije automatski posredstvom Kolačića ili sličnih tehnologija. Za više informacija o Kolačićima, posetite allaboutcookies.org.

Korisnici koji su zabrinuti zbog privatnosti i korišćenja Kolačića mogu podesiti internet pretraživač da ih obavesti kada primi Kolačić kao i da odbije Kolačiće koje pokušavaju da pošalju druge veb stranice. 

Korišćenje sajta nije uslovljeno davanjem pristanka na korišćenje Kolačića.

PRAVILA O BEZBEDNOSTI I PRIVATNOSTI PODATAKA DRUGIH INTERNET STRANICA

Član 11.

Postoji mogućnost da sajt sadrži eksterne linkove koji upućuju na druge internet stranice. Odredbe ovog akta o bezbednosti i privatnosti podataka o ličnosti se odnose samo na sajt, tako da ne preuzima odgovornost za pravila o privatnosti podataka drugih internet stranica.

Član 12.

Odredbe ovog akta počinju da se primenjuju danom objavljivanja na sajtu.

Društvo ima isključivo pravo na jednostranu izmenu ovog akta, kao i da tu izmenu objavi na način predviđen u stavu 1. ovog člana.